Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze sprost.:

  1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się: a) telefonicznie: 81 445 32 30; b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kul.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konferencji Sieć Uniwersytetów Trójmorza wobec wyzwań nauki i regionu.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
  5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. na czas organizacji, przebiegu oraz promocji konferencji Sieć Uniwersytetów Trójmorza wobec wyzwań nauki i regionu.
  6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora i mającym dostęp do danych, przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. Administrator będzie ujawniać dane osobowe czynnych uczestników konferencji na stronie internetowej KUL. Ponadto dane osobowe będą ujawniane użytkownikom serwisu społecznościowego Facebook, Instagram oraz Twitter, a także dostawcom tym serwisów.
  7. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego jakim są Stany Zjednoczone Ameryki (w związku z przetwarzaniem danych za pośrednictwem ww. serwisów społecznościowych). Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do tego państwa trzeciego.
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do danych osobowych; b) prawo do sprostowania danych; c) prawo do usunięcia danych; d) prawo do ograniczenia przetwarzania; e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).