Slajd 1
Slajd 2
previous arrow
next arrow

O porozumieniu

Przedmiotem Inicjatywy Trójmorza jest zarówno ,,miękka” współpraca jak i działania wspierające gospodarkę poprzez stworzenie zaplecza naukowego, analiz, badań, koncepcji, tak aby doprowadzić do synergii nauki i biznesu.

Cele

Celem inicjatywy jest zacieśnienie międzynarodowej współpracy międzyuniwersyteckiej, intensyfikowanie wymiany, rozszerzenie badań, owocem czego mają być: prestiżowe publikacje, duże projekty, europejskie granty itp.

Członkowie

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw Europy Środkowej: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry.

AktualnościKonferencja naukowa w ramach projektu MEiN „Doskonała Nauka”  

pt. „Sieć Uniwersytetów Trójmorza wobec wyzwań nauki i regionu” 16-17 maja 2023 roku w Lublinie    ramach Kongresu Regionów Trójmorza    Lubelskie Centrum Konferencyjne

Jest pierwszą z cyklu międzynarodowych konferencji realizowanych w ramach działalności Sieci Uniwersytetów Trójmorza. Wpisuje się ona w cykl wydarzeń polityczno-gospodarczych realizowanych przez Polskę w odniesieniu do współpracy międzynarodowej w ramach projektu Trójmorza oraz jest okazją do promocji osiągnięć polskiego środowiska naukowego. Tematem konferencji będzie "Współpraca krajów Trójmorza wobec wyzwań współczesności".   

Konferencja odbywać się będzie w dniach 16-17 maja 2023 roku w ramach Kongresu Regionów Trójmorza w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Planowane są wystąpienia i dyskusje panelowe (po 5 panelistów i moderator). Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele uniwersytetów członkowskich powstającej Sieci Uniwersytetów Trójmorza, naukowcy oraz przedstawiciele środowisk akademickich zajmujących się problematyką współpracy w regionie Trójmorza.  

Konferencja w ramach Sieci Uniwersytetów Trójmorza planowana jest jako wydarzenie cykliczne.

Sieć Uniwersytetów Trójmorza wobec współczesnych wyzwań nauki i regionu

Dzień I
16 maja 2023 r.
godz. 13.00-18.00,
Lubelskie Centrum Konferencyjne (ul. Grottgera 2), sala S1

Porozumienie o utworzeniu Sieci Uniwersytetów Trójmorza zostanie podpisane przez
Ministra Edukacji i Nauki, prof. Przemysława Czarnka, Rektora Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego oraz 12
przedstawicieli uniwersytetów z państw tworzących Inicjatywę Trójmorza.

 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) 
 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Czarnek (Minister Edukacji i Nauki)

Wystąpienia i dyskusje panelowe

 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs (Rektor Politechniki
  Wrocławskiej) 
 • gen. dr Marcin Strzelec (Rektor Szkoły Wyższej Wymiaru
  Sprawiedliwości)
 • prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sitek (Rektor Wyższej Szkoły
  Gospodarki Euroregionalnej)
 • prof. nadzw. dr hab. Elżebieta Feret (Prorektor ds. Kolegium Nauk
  Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego)
 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Czarnek (Minister Edukacji i
  Nauki)
 • prof. nadzw. dr hab. Beata Piskorska (Prorektor ds. studentów,
  doktorantów i rozwoju KUL) – moderator
 • prof. Tõnu Viik (Rektor Uniwersytetu Tallińskiego)
 • prof. Jaroslav Demko (Rektor Uniwersytetu Katolickiego w
  Rużomberku)
 • prof. Nataliia Savina (Prorektor ds. nauki i stosunków
  międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej
  i Zarządzania Zasobami Naturalnymi)
 • prof. Saulius Spurga (Prorektor Uniwersytetu Michała Römera)
 • prof. Vladislav Volkov (Prorektor ds. nauki Baltic International
  Academy)
 • prof. dr hab. Marek Pietraś (Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i
  Administracji UMCS) – moderator
 • prof. dr hab. Walenty Baluk (Dyrektor Centrum Europy Wschodniej
  UMCS)
 • prof. dr hab. Hryhoriy Perepelycia (Kijowski Uniwersytet
  Narodowy im. Tarasa Szewczenki)
 • dr Imre Molnar (węgierski historyk i dyplomata)
 • dr hab. Urszula Soler (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – moderator
 • prof. nadzw. dr Istvan Hoffman (Uniwersytet Loránda Eötvösa)
 • dr Kitti Mezei (Budapeszteński Uniwersytet Techniczno-
  Ekonomiczny)
 • dr Mariusz Busiło (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
 • dr hab. Małgorzata Ganczar (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. Adrian Corpadean (Uniwersytet Babeș-Bolyai) – moderator
 • dr Laura M. Herta (Uniwersytet Babeș-Bolyai)
 • dr Delia Pop-Flanja (Uniwersytet Babeș-Bolyai)
 • dr Erdey Laszlo (Uniwersytet Debreczyński)
 • dr Alexandru Mocernac (Uniwersytet Babeș-Bolyai)
 • redaktor Jacek Karnowski – moderator
 • prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana
  Kochanowskiego w Kielcach)  
 • prof. nadzw. dr hab. Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-
  Skłodowskiej)
 • prof. nadzw. dr hab. Maciej Szymanowski (Katolicki Uniwersytet
  Pétera Pázmánya)
 • prof. nadzw. dr hab.Mieczysław Ryba (Katolicki Uniwersytet
  Lubelski)
 • dr Robert Derewenda (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Dzień II
17 maja 2023 r.
godz. 13.00-18.00,
Lubelskie Centrum Konferencyjne (ul. Grottgera 2), sala LCK sala S1

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Wystąpienia i dyskusje panelowe

 • prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gizicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – moderator
 • dr Oleg Kuchyk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana
  Franki)
 • dr Marta Gębska (Akademia Sztuki Wojennej)
 • dr Lewandowski (Akademia Sztuki Wojennej)
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana
  Wyszyńskiego)
 • prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Jabłoński (Dziekan Wydziału Nauk
  Społecznych KUL)
 • prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. nadzw. dr hab.  Zbigniew Krysiak (Szkoła Główna Handlowa
  w Warszawie)
 • prof. nadzw. dr hab. Karol Karski, (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr. Gediminas Kazėnas (Uniwersytet Michała Römera)
 • dr Piotr Pietrzak (Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z
  Ochrydy)
 • dr Marcin Mazurek (Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON )
 • dr Wojciech Federczyk (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)
 • dr hab. Grzegorz Żuk (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej)
 • prof. nadzw. dr hab. Paweł Skrzydlewski (Rektor Akademii
  Zamojskiej)
 • dr Daniel Milewski (Prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły
  Biznesu)
 • dr hab. Konrad Walczuk (Akademia Sztuki Wojennej)
 • prof. nadzw. dr hab. Jarosław Szymanek (Dyrektor Centrum Badań
  Polityki Europejskiej)
 • dr Michaela Moravčíková (Uniwersytet Trnawski)
 • prof. nadzw. dr hab. Marzena Toumi (Dziekan Wydziału Prawa i
  Administracji ASzWoj)
 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Rudowski (Uniwersytet Kardynała
  Stefana Wyszyńskiego)
 • dr Dominik Héjj (Instytut Europy Środkowej)
 • Michał Dworski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Agata Supińska (Zastępca Dyrektora Biura Szefa Służby
  Zagranicznej)
 • Bartosz Czajka, Prezes Instytutu im. Gen. Władysława Andersa
 • dr Łukasz Lewkowicz (Instytutu Europy Środkowej)

Panel naukowy organizowany przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
w ramach projektu Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza nosi tytuł "Inicjatywa
Trójmorza jako przedmiot badań. Badania nad współpracą regionalną z perspektywy różnych
dyscyplin naukowych" (The Three Seas Initiative as a research subject. Exploring regional
cooperation from different academic perspectives).

 • Partner merytoryczny: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • Moderator panelu: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (ISP PAN)
 • dr Mihai Sebe (Rumuński Instytut Europejski)
 • prof. Andžej Pukšto (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)
 • dr Miklós Mitrovits (Instytut Historii Centrum Badań Humanistycznych Sieci
  Badawczej Loránda Eötvösa)

Prelegenci

 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Rektor Katolickiego Uniwersytetu
  Lubelskiego Jana Pawła II)
 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Czarnek (Minister Edukacji i Nauki)
 • Radosław Brzózka
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs (Rektor Politechniki Wrocławskiej)
 • gen. dr Marcin Strzelec (Rektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości)
 • prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sitek (Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki
  Euroregionalnej)
 • prof. nadzw. dr hab. Elżebieta Feret (Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych
  Uniwersytetu Rzeszowskiego)
 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Czarnek (Minister Edukacji i Nauki)
 • prof. nadzw. dr hab. Beata Piskorska (Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju
  KUL)
 • prof. Tõnu Viik (Rektor Uniwersytetu Tallińskiego)
 • prof. Jaroslav Demko (Rektor Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku)
 • prof. Nataliia Savina (Prorektor ds. nauki i stosunków międzynarodowych
  Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi)
 • prof. Saulius Spurga (Prorektor Uniwersytetu Michała Römera)
 • prof. Vladislav Volkov (Prorektor ds. nauki Baltic International Academy)prof. dr hab. Marek Pietraś (Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
  UMCS)
 • prof. dr hab. Walenty Baluk (Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS)
 • prof. dr hab. Hryhoriy Perepelycia (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa
  Szewczenki)
 • dr Imre Molnar (węgierski historyk i dyplomata)
 • dr hab. Urszula Soler (Katolicki Uniwersytet Lubelski)  
 • prof. nadzw. dr Istvan Hoffman (Uniwersytet Loránda Eötvösa)
 • dr Kitti Mezei (Budapeszteński Uniwersytet Techniczno-Ekonomiczny)
 • dr Mariusz Busiło (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
 • dr hab. Małgorzata Ganczar (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. Adrian Corpadean (Uniwersytet Babeș-Bolyai)
 • dr Laura M. Herta (Uniwersytet Babeș-Bolyai)
 • dr Delia Pop-Flanja (Uniwersytet Babeș-Bolyai)
 • dr Erdey Laszlo (Uniwersytet Debreczyński)
 • dr Alexandru Mocernac (Uniwersytet Babeș-Bolyai)
 • redaktor Jacek Karnowski
 • prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)  
 • prof. nadzw. dr hab. Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. nadzw. dr hab. Maciej Szymanowski (Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya)
 • prof. nadzw. dr hab.Mieczysław Ryba (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr Robert Derewenda (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Instytut Studiów Politycznych PAN)
 • prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gizicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr Oleg Kuchyk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
 • dr Marta Gębska (Akademia Sztuki Wojennej)
 • dr Piotr Lewandowski (Akademia Sztuki Wojennej)
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Jabłoński (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL)
 • prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. nadzw. dr hab.  Zbigniew Krysiak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 • prof. nadzw. dr hab. Karol Karski, (Uniwersytet Warszawski) 
 • prof. dr. Gediminas Kazėnas (Uniwersytet Michała Römera)
 • dr Piotr Pietrzak (Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy)
 • dr Marcin Mazurek (Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON)
 • dr Wojciech Federczyk (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)
 • dr hab. Grzegorz Żuk (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej)
 • prof. nadzw. dr hab. Paweł Skrzydlewski (Rektor Akademii Zamojskiej)
 • dr Daniel Milewski (Prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu)
 • dr hab. Konrad Walczuk (Akademia Sztuki Wojennej)
 • prof. nadzw. dr hab. Jarosław Szymanek (Dyrektor Centrum Badań Polityki Europejskiej)
 • dr Michaela Moravčíková (Uniwersytet Trnawski)
 • prof. nadzw. dr hab. Marzena Toumi (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ASzWoj)
 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Rudowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • dr Dominik Héjj (Instytut Europy Środkowej)
 • Michał Dworski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Agata Supińska (Zastępca Dyrektora Biura Szefa Służby Zagranicznej)
 • Bartosz Czajka, Prezes Instytutu im. Gen. Władysława Andersa
 • dr Łukasz Lewkowicz (Instytutu Europy Środkowej)

Galeria

Skontaktuj się z nami

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Telefon: +48 81 445 36 87
e-mail: 3sun@kul.pl