Organy Porozumienia

Organami Porozumienia są:

Zgromadzenie

Zgromadzenie jest najwyższym organem Sieci Uniwersytetów Trójmorza. W skład Zgromadzenia wchodzą przedstawiciele Członków Założycieli oraz przedstawiciele kolejnych przyjętych Członków. Każdy Członek jest reprezentowany w Zgromadzeniu Sieci przez swojego Rektora lub osobę przez niego upoważnioną.
Do najważniejszych zadań Zgromadzenia należą zmiany w Statucie Sieci, decydowanie w przedmiocie przyjęcia lub wykluczenia z Sieci członka lub partera a także podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Sieci.

Rada Koordynatorów

Rada Koordynatorów jest organem Sieci Uniwersytetów Trójmorza, który zarządza bieżącymi sprawami Sieci. Każdy Członek Sieci wyznacza swojego przedstawiciela do Rady Koordynatorów.
Do najważniejszych zadań Rady Koordynatorów należą m.in cykliczne spotkania Koordynatorów, określanie głównych kierunków działań Sieci, rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez Członków lub Partnerów a także określanie stanowiska Sieci w kontaktach zewnętrznych. Ponadto Rada Koordynatorów może tworzyć komisje i zespoły robocze niezbędne do realizacji zamierzonych celów.

Za obsługę Sieci Uniwersytetów Trójmorza odpowiedzialny jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.