Sieć uniwersytetów trójmorza z dofinansowaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Konferencja naukowa pt. „Sieć Uniwersytetów Trójmorza wobec wyzwań nauki i regionu” jest pierwszą z cyklu miedzynarodowych konferencji realizowanych w ramach działalości Sieci Uniwersytetów Trójmorza. Wpisuje się ona w cykl wydarzeń polityczno-gospodarczych realizowanych przez Polskę w odniesieniu do współpracy miedzynarodowej w ramach projektu Trójmorza oraz jest okazją do promocji osiągnięć polskiego środowiska naukowego. Tematem konferencji będzie „Współpraca krajów Trójmorza wobec wyzwań współczesności”. W ramach wykładów i dyskusji panelowych planujemy pochylić się nad szansami i wyzwaniami stojącymi przed państwami i regionami współpracujacymi w ramach Inicjatywy Trójmorza oraz nad rolą środowisk uniwersyteckich w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące kondycji społeczeństw w zmieniającym się świecie geopolitycznej, technologicznej i społecznej transformacji. Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów i myśli akademickiej oraz stawiania hipotez i podejmowania prób odpowiedzi na najistotniejsze wyzwania związane z kondycją społeczeństwa. Konferencja przyczyni się również do wypracowania konkretnych rozwiązań angażujących środowiska akademickie w rozwój Inicjatywy Trójmorza oraz pozwalających na wypracowanie wspólnych programów i narzędzi mających na celu zacieśnienie współpracy uniwersyteckiej uczelni wyższych, integrację środowiska badaczy współczesności oraz umożliwienie kształcenia nowych elit i liderów regionu.

W ramach konferencji nastąpi oficjalna inauguracja oraz uroczyste podpisanie deklaracji członkowskiej Sieci Uniwersytetów Trójmorza, stanowiącej podwaliny dalszej współpracy akademickiej uniwersytetów członkowskich. Konferencja w ramach Sieci Uniwersytetów Trójmorza planowana jest jako wydarzenie cykliczne.

Cieszy fakt, że konferencja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych.